פטורים והקלות

החוק קובע: הגשת בקשה לקבל הקלה/ פטור דורשת המלצה ו/ או אישור של מורשה נגישות לפי העניין.


תגובות סגורות

תגובות סגורות